@Trannguyenqb

Simplecart: Shop ảo thanh toán bằng Paypal trên Blogspot

Bạn có tài khoản Papal,bạn muốn tạo một gian hàng ngay trên blog.Với Simplecart,sẽ rất dễ để tạo một widget như vậy ngay trên blog của bạn. -Trước hết bạn dán đoạn code sau vào pần CSS của template: <style> html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd,